Wednesday, 14 October 2015 4:17

Permis de conducere pentru ambarcatiuni cu motor

Posted by admin on luni, septembrie 1, 2008, 18:27
Acest articol a fost postat in categoria Diverse si a avut 13 Comentarii pana acum.

Barca cu motorPosesorii de ambarcaţiuni cu motor au obligaţia susţinerii unui examen în vederea obţinerii Certificatului de conducător ambarcaţiune de agrement cu motor (clasa B – internaţional valabil). Asta desigur daca vor sa le si conduca si nu numai sa le aiba.

ORDIN nr. 417 din 20 martie 2002

pentru aprobarea Regulamentului privind obtinerea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement

ART. 1

Se aproba Regulamentul privind obtinerea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

In sensul prezentului ordin, prin urmatorii termeni se intelege:

a) ambarcatiune de agrement – orice ambarcatiune cu motor si/sau cu vele, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are o lungime de cel mult 24 m si care este utilizata exclusiv pentru agrement;

b) activitate de agrement – activitatea de transport naval efectuata in interes propriu de catre persoane fizice in scopuri de agrement;

c) activitate comerciala de agrement – activitatea de agrement efectuata in scopuri comerciale de catre persoane juridice.

ART. 3

In functie de zona de navigatie ambarcatiunile de agrement trebuie sa fie corespunzator proiectate, construite si echipate, in conformitate cu reglementarile tehnice nationale si internationale aplicabile.

ART. 4

(1) Persoanele care conduc ambarcatiuni de agrement in scopul desfasurarii unei activitati de agrement sunt obligate sa posede un certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement, obtinut in conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Certificatele internationale de conducator de ambarcatiune de agrement sunt obligatorii atat pentru cei care conduc ambarcatiuni de agrement proprii, cat si pentru cei care conduc ambarcatiuni de agrement inchiriate.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care conduc urmatoarele tipuri de ambarcatiuni:

- ambarcatiuni destinate competitiilor sportive (schif, caiac, canoe, windsurfer);

- hidrobiciclete;

- ambarcatiuni de constructie rudimentara propulsate cu vasle;

- ambarcatiuni de tip hidrojet.

(4) In cazul ambarcatiunilor de tip hidrojet persoanele juridice si fizice detinatoare, sub orice forma, a acestor ambarcatiuni sunt obligate sa instruiasca si sa supravegheze persoanele carora le incredinteaza aceste ambarcatiuni pentru utilizare, in ceea ce priveste respectarea perimetrului in care se poate desfasura activitatea de agrement, precum si a limitei de viteza pentru zona respectiva.

(5) Detinatorii si utilizatorii ambarcatiunilor de tip hidrojet sunt obligati sa respecte reglementarile cu privire la siguranta navigatiei in zona si la protectia mediului. Nerespectarea acestora atrage raspunderea penala sau civila conform legilor in vigoare.

ART. 5

Persoanele care desfasoara activitati comerciale de agrement au obligatia sa asigure conducerea ambarcatiunilor de agrement pe care le utilizeaza pentru aceste activitati de catre o persoana care trebuie sa posede un certificat de capacitate, dupa cum urmeaza:

a) pentru navele care navigheaza in apele maritime: certificat de conducator de salupa maritima;

b) pentru navele care navigheaza in apele interioare: certificat de conducator de salupa fluviala.

ART. 6

In cazul in care persoanele care desfasoara activitati comerciale de agrement inchiriaza navele lor unor persoane fizice pentru a desfasura activitati de agrement, au obligatia sa verifice daca acestea poseda certificate internationale de conducator de ambarcatiune de agrement corespunzatoare zonei de navigatie respective.

ART. 7

Inspectoratul Navigatiei Civile – I.N.C., organism tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, este desemnat sa supravegheze modul de desfasurare a activitatilor de agrement si a activitatilor comerciale de agrement in apele nationale, precum si sa elibereze, sa suspende si sa anuleze certificatele internationale de conducator de ambarcatiune de agrement.

ART. 8

(1) Brevetele de capitan si secund de cuter de croaziera, certificatele de capacitate pentru timonier de cuter de croaziera, certificatele de capacitate pentru conducator de salupa pentru agrement maritim, fluvial si de ape interioare navigabile si certificatele de capacitate pentru conducator de ambarcatiune cu motor pentru agrement fluvial si de ape interioare navigabile, precum si certificatele de capacitate pentru conducator de ambarcatiune cu vele pentru agrement maritim, eliberate inaintea intrarii in vigoare a prezentului ordin, isi pastreaza valabilitatea pana la data de 31 decembrie 2003, urmand ca pana la aceasta data sa fie preschimbate cu certificatele internationale de conducator de ambarcatiune de agrement, al caror model este aprobat prin prezentul ordin.

(2) Posesorii documentelor mentionate la alin. (1) pot obtine din oficiu certificatele corespunzatoare, cu conditia sa faca dovada ca indeplinesc conditiile prevazute in prezentul ordin.

ANEXA 1

REGULAMENT

privind obtinerea certificatelor

internationale de conducator de ambarcatiune de agrement

ART. 1

Definitii

In sensul prezentului regulament, prin urmatorii termeni se intelege:

a) certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement – documentul eliberat in conformitate cu prevederile prezentului regulament si care da dreptul titularului sa conduca o ambarcatiune de agrement;

b) COLREG – Conventia referitoare la Regulamentul international pentru prevenirea abordajelor pe mare – 1972, cu amendamentele in vigoare, la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 239/1974;

c) RND – Regulamentul de navigatie pe Dunare si caile navigabile interioare, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 494/1992.

ART. 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabileste conditiile de obtinere a certificatelor internationale pentru conducatorii de ambarcatiuni de agrement.

ART. 3

Clasificarea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement

Certificatele internationale de conducator de ambarcatiune de agrement se clasifica astfel:

a) certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement clasa A – certificat care da dreptul titularului sa conduca ambarcatiuni de agrement in mare libera si pe apele interioare ale Romaniei sau ale altor state;

b) certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement clasa B pentru ape interioare – certificat care da dreptul titularului sa conduca ambarcatiuni de agrement pe apele interioare ale Romaniei sau ale altor state;

c) certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement clasa B pentru ape maritime – certificat care da dreptul titularului sa conduca ambarcatiuni de agrement in apele maritime ale Romaniei sau ale altor state, dar nu la o distanta mai mare de 6 Mm fata de coasta.

ART. 4

Eliberarea si inregistrarea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement

4.1. Certificatele internationale de conducator de ambarcatiune de agrement mentionate la art. 3 se obtin prin examinare sau din oficiu.

4.2. Pentru obtinerea unui certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. sa aiba varsta minima de 18 ani;

2. sa fie apt din punct de vedere medical, prezentand in acest sens un certificat medical care sa ateste starea de sanatate, in special din punct de vedere al acuitatii vizuale si auditive;

3. sa promoveze examenul de atestare, daca nu indeplineste conditiile de obtinere din oficiu.

4.3. In cazul in care un conducator de ambarcatiune de agrement, certificat in conformitate cu prevederile prezentului regulament, intentioneaza sa navigheze si cu ajutorul velelor, acesta trebuie sa faca dovada ca a absolvit cursul practic “Manevra navei cu vele” la un centru specializat, atestat in acest sens de catre Inspectoratul Navigatiei Civile – I.N.C.

4.4. Conditiile de participare la examenul de atestare, disciplinele de examen si forma de examinare sunt cuprinse in anexa nr. 1.

4.5. Perioada de valabilitate a unui certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement este de 5 ani si se prelungeste din 5 in 5 ani, la cererea titularului, cu conditia indeplinirii prevederilor prezentului regulament.

4.6. Detinatorii certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement care nu si-au prelungit valabilitatea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement in perioada mentionata la pct. 4.5 trebuie sa faca dovada competentei lor profesionale prin examen.

4.7. Pentru a obtine din oficiu un certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement persoanele respective au obligatia sa prezinte la Inspectoratul Navigatiei Civile – I.N.C., o data cu cererea de solicitare a certificatului international de conducator de ambarcatiune de agrement, un certificat medical care sa ateste starea de sanatate, in special din punct de vedere al acuitatii vizuale si auditive.

4.8. Modelul certificatului international de conducator de ambarcatiune de agrement este prevazut in anexa nr. 2.

4.9. Inspectoratul Navigatiei Civile – I.N.C. va pastra evidenta tuturor certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement eliberate.

ART. 5

Dispozitii privind suspendarea, anularea si pierderea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement

5.1. Certificatele internationale de conducator de ambarcatiune de agrement obtinute in conformitate cu prevederile prezentului regulament pot fi suspendate prin decizie a inspectorului de stat sef, decizie care se aduce la cunostinta persoanei in cauza in termen de 10 zile de la data emiterii acesteia.

5.2. Suspendarea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement se poate dispune in urmatoarele situatii:

1. incalcarea prevederilor legale privind siguranta navigatiei;

2. nerespectarea prevederilor cuprinse in regulamentele de navigatie;

3. poluarea din culpa, daca aceasta nu indeplineste conditiile unei infractiuni, sau la cererea organelor de cercetare penala.

5.3. Suspendarea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement se face in functie de gravitatea abaterii, pentru o perioada cuprinsa intre 1-12 luni.

5.4. Suspendarea certificatului international de conducator de ambarcatiune de agrement se decide pe baza constatarilor directe ale organelor capitaniilor de port sau la sesizarea scrisa a altor participanti la activitatea de navigatie, referitoare la savarsirea unor abateri care fac parte din categoria celor cuprinse la pct. 5.2.

5.5. Persoana careia i s-a suspendat certificatul international de conducator de ambarcatiune de agrement poate contesta in scris decizia de suspendare respectiva in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de suspendare, in conditiile legii.

5.6. Suspendarea certificatului international de conducator de ambarcatiune de agrement inceteaza de drept o data cu expirarea termenului inscris in decizia de suspendare.

5.7. Anularea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement se face pentru fapte care constituie infractiuni specifice activitatii de navigatie civila sau in urma unor hotarari judecatoresti ramase definitive.

5.8. Certificatul international de conducator de ambarcatiune de agrement se anuleaza prin decizie a inspectorului de stat sef.

5.9. Anularea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement se comunica persoanei in cauza si capitaniilor de port.

5.10. Pierderea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement se comunica in cel mai scurt timp, in scris, Inspectoratului Navigatiei Civile – I.N.C. si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in conformitate cu prevederile legale, urmand sa se elibereze un nou document dupa aparitia anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

ART. 6

Dispozitii finale si tranzitorii

6.1. Brevetele de capitan de cuter de croaziera si secund de cuter de croaziera, eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se echivaleaza cu cele de certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement clasa A.

6.2. Certificatele de capacitate de timonier de cuter de croaziera, conducator de salupa pentru agrement maritim, precum si de conducator de ambarcatiune cu motor/vele pentru agrement maritim, eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se echivaleaza cu certificatul international de conducator de ambarcatiune de agrement maritima cu motor si/sau vele clasa B.

6.3. Certificatele de capacitate de conducator de salupa pentru agrement fluvial si de ape interioare navigabile si de conducator de ambarcatiune cu motor pentru agrement fluvial si de ape interioare navigabile, eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se echivaleaza cu certificatul international de conducator de ambarcatiune de agrement pe ape interioare cu motor si/sau vele clasa B.

6.4. Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de evaluare a competentei in vederea eliberarii certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement va fi aprobata prin decizie a inspectorului de stat sef.

6.5. Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage pentru cei vinovati raspunderea juridica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Poti raspunde, sau urmari de pe siteul tau.

13 Raspunsuri la “Permis de conducere pentru ambarcatiuni cu motor”

 1. leca liviu
  2009.03.03 23:00

  ordinul nr. 417 / 2002 a fost abrogat odata cu aparaitia ordinului ministerului transporturilor nr. 534 din 26 iunie 2007, publicat in Monitorul Oficial nr. 478 din 17 iulie 2007 si intrat in vigoare 30 de zile mai tarziu. http://www.rna.ro/servicii/PersNavigant/ordin534.pdf

 2. Laviniu Visan
  2009.05.26 15:04

  Referitor la paragraful ” osesorii de ambarcaţiuni cu motor au obligaţia susţinerii unui examen în vederea obţinerii Certificatului de conducător ambarcaţiune de agrement cu motor (clasa B – internaţional valabil). “” tin sa precizez ca si permisele clasa C respectiv clasa D sunt valabile international. Daca gresesc rog sa fiu corectat cu argumente.

 3. marian
  2010.07.13 13:49

  Salutare tuturor. Am o barca de3,5M de fibra cu motor de 10 CP ..imi trebuie permis ptr a iesi pe dunare sau pe mare (nu in larg)? as fi foarte recunoscator celui care ma va ajuta cu un nr de tel sau un mail de unde imi obtin acest permis.Ast un rasp la adresa de mess: marian_S_petre : Cu respect Marian …Ploiesti

 4. OVIDIU BLAGA
  2010.12.07 00:31

  salutare tuturor . am nevoie de o informatie corecta si precisa … Am o barca de 4.9 m cu un motor de 25 cp 521 cm cubi si nu stiu daca am nevoie intradevar de un permis de navigare sau ceva de genu daca barca mea trebuie inmatriculata sau nu ! Va rog daca stie cineva ce trebuie sa fac sa-mi rasp ovidiu.blaga79 (id-ul de mess ) VA MULTUMESC ANTICIPAT

 5. Radu Tanase
  2011.04.05 17:30

  Buna ziua. Barcile de rafting se incadreaza sau nu la ambarcatiuni de agrement? Pentru cei care sunt “ghizi de rafting” este sau nu necesara obtinerea carnetului de conducator ambarcatiuni de agrement? Cei care nu au acest carnet si transporta cu barci de rafting pasageri (in numar de 6 sau 8 in functie de marimea barcii plus ghidul) incalca prevederile acestei legi sau nu? Va rog daca puteti sa ma lamuriti in acest sens si daca se poate sa imi raspundeti la adresa mea de mail: radu.extreme@yahoo.com Va multumesc anticipat! Cu stima Radu T.

 6. Robert
  2011.04.26 20:08

  Spunetimi si mie va rog. daca la o barca gonflabila cu motor de 5cai. am nevoie de permis?

 7. Robert
  2011.04.26 20:10

  Tot eu . Daca stie cineva va rog trimiteti un mail la robert_vad@yahoo.com

 8. robytmro
  2011.07.22 08:25

  Nu trebuie permis pentru barca cu motor cu 5 cai

 9. tig
  2011.09.05 20:59

  voi cei de la fotodelta, nu puteti sa-i fotografiati pe electricieni care sunt paziti de oameni legii (politie, garda de mediu) cand braconeaza si isi impart pesti?
  oamenilor! haideti sa facem ceva sa salvam delta ca pe asta o mai avem, pana nu s-o gasi si aici vreun monstru mostenitor. Lacurile au fost impartite la toti jmecherii pe diferite spagi, numai eu stiu cateva si cativa.

 10. 2011.10.17 17:51

  sal. a aflat cineva de la citi cai putere trebue permis ? la o barca de fibra cu mot de 15 cai trb permis ? ms.

 11. paul
  2012.07.19 00:33

  salut, am o gonflabila de 2.5 m si un motor de 5.0 cp in 2 timpi. Eu am doar 16 ani necesit permis sau ceva acte pentru a iesi cu ea pe apa ? Multumesc

 12. dorin
  2012.07.22 11:31

  AS dori sa aflu pana la ce dimensiune a unei barci actionata de un motor electric pot naviga pe canalul Bega din Timisoara fara permis si eventual ce acte imi sunt necesare pentru barca si permis ! Va multumesc D.B.

 13. DENIS
  2013.02.04 01:21

  salut baieti !!!! spunetim si mie ce barca si ce motor trebuie sa imi iau DAR  CARE SA NU IMI TREBUIASCA PERMIS SA IES CU IA PE DUNARE LA PESCUIT . VA MULTUMESC MULT !!! :(

Raspunde

Delta Dunarii - Cazare si servicii Fatbirder's Top 1000 Birding Websites